เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 186 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]85
62 ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564 [ 26 พ.ค. 2565 ]98
63 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก [ 19 พ.ค. 2565 ]83
64 ประชาสัมพันธ์การตรวจและวัดสายตาฟรีของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง [ 27 เม.ย. 2565 ]74
65 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท [ 20 เม.ย. 2565 ]82
66 ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน [ 20 เม.ย. 2565 ]71
67 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 24 มี.ค. 2565 ]71
68 ประชาสัมพันธ์งดเพาะปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง [ 24 มี.ค. 2565 ]130
69 แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของ ทต.เพชรเมืองทอง ตอบแบบสอบถาม [ 8 มี.ค. 2565 ]128
70 วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]71
71 ขอเชิญชวนน้องๆ ที่มีอายุ 9-18 ปี ตอบแบบสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ประจำปี 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]91
72 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่1 (งวดที่ 17) [ 24 ก.พ. 2565 ]134
73 ประชาสัมพันธ์ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ในเขตท้องที่จังหวัดอ่างทอง [ 18 ก.พ. 2565 ]76
74 วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]75
75 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 2 ก.พ. 2565 ]119
76 ประชาสัมพันธ์แผนจิตอาสาพระราชทานอำเภอแสวงหา [ 2 ก.พ. 2565 ]116
77 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร [ 2 ก.พ. 2565 ]64
78 เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อาและความตระหนักรู้ด้านยา [ 16 ธ.ค. 2564 ]123
79 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]86
80 ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [ 10 พ.ย. 2564 ]19
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10