เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

    รายละเอียดข่าว

๘ กันยายน ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โดยมีนายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง เป็นประธาน และนายจำลอง สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยการจัดการเรียนการสอนเน้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน คือร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในต้านต่างๆของเด็กๆ จึงจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร สัญญาณไฟ ป้ายจราจร และการสวมหมวกนิรภัย
๒. เพื่อให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำที่เป็นอันตราย และรู้จักวิธีป้องกันตนเองในการอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เช่น อย่าใกล้ อย่าก้ม อย่าเก็บ การตะโกนขอความช่วยเหลือ และการช่วยเหลือตนเองเมื่อตกน้ำ
๓. เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือตนเองเมื่อติดในรถยนต์หรือรถรับ - ส่งนักเรียน
๔. เพื่อชักซ้อมความปลอดภัยในการรับ - ส่งเด็กปฐมวัยทั้งรถรับ - ส่งประจำ และผู้ปก ครองมารับ - ส่งบุตรหลานด้วยตนเอง
โดยในการจัดโครงการในครั้งนี้มีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๙ คน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรแสวงหา และเทศบาลตำบลแสวงหา
 


    เอกสารประกอบ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย
 
1
2
3
5
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองการศึกษาฯ