เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง


๘ กันยายน ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง เป็นประธาน และนายจำลอง สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยการจัดการเรียนการสอนเน้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน คือร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในต้านต่างๆของเด็กๆ จึงจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร สัญญาณไฟ ป้ายจราจร และการสวมหมวกนิรภัย ๒. เพื่อให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำที่เป็นอันตราย และรู้จักวิธีป้องกันตนเองในการอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เช่น อย่าใกล้ อย่าก้ม อย่าเก็บ การตะโกนขอความช่วยเหลือ และการช่วยเหลือตนเองเมื่อตกน้ำ ๓. เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือตนเองเมื่อติดในรถยนต์หรือรถรับ - ส่งนักเรียน ๔. เพื่อชักซ้อมความปลอดภัยในการรับ - ส่งเด็กปฐมวัยทั้งรถรับ - ส่งประจำ และผู้ปก ครองมารับ - ส่งบุตรหลานด้วยตนเอง โดยในการจัดโครงการในครั้งนี้มีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๙ คน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรแสวงหา และเทศบาลตำบลแสวงหา
2024-02-23
2024-01-15
2024-01-13
2023-11-27
2023-11-01
2023-09-08
2022-09-19
2022-09-14
2022-09-12
2022-08-30