เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

สำนักปลัด


 

นางสาววันเพ็ญ เงางาม
นักบริหารงานการคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง 
รักษาราชการแทน
  ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 610

นางสาวสุนิสา ยวงลำใย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 611

นางสาวสุนิสา ยวงลำใย
นางสาววันเพ็ญ ประสาทศิลป์
นางรจนา พิษพรรณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

นางสุพัตรา พลิพล
นายโอภาส สอนอิ่ม นางสาวดวงตา ทรัพย์วิลัย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายฏิไวทย์ กลุ่มไหม นายอัครพล หมู่ทหาร นายสรพงศ์ วารีรักษ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
นายเกียรติศักดิ์ พูลราม นางเรณู พราหมณ์โชติ นางสาวสุปราณี จันทร์มณี
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 

นางสาวรัชนก โอสถศรี

  คนงานทั่วไป