วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จุดดำเนินจาก บ้านนางฝั่ง พลอยแสง ถึงหน้าบ้านนางสาวพัชรี ภูษาทอง หมู่ที่ 7 ตำบลแสวงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.หน้าบ้านนายมานพ อินทรไทย ถึงบ้านนางสาวทวี พงษ์พยัคฆ์ หมู่ที่ 13 ตำบลแสวงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาแบบบาดาลของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รองเท้าดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กจ 2983 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.หน้าบ้านนายมานพ อินทรไทย ถึงบ้านนางสาวทวี พงษ์พยัคฆ์ หมู่ที่ 13 ตำบลแสวงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างจัดจ้างซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ)